Vše o nákupu

Obchodní podmínky

Výtah z obchodních podmínek

 • Tím, že si vložíte do košíku zboží, vyplníte fakturační údaje a odešlete objednávku, uzavíráte kupní smlouvu.
 • Máte možnost se u nás zaregistrovat. Vaše údaje nikomu neposkytneme vyjma údajů potřebných k dodání zboží.
 • Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů, ale zboží si musíte nejprve převzít a zaplatit za něj. Peníze Vám vrátíme i s poštovným, pokud zboží není poškozené nebo opotřebované.
 • Pokud při odstoupení od kupní smlouvy využijete odpovědní zásilku, bude částka za vrácené zboží snížena o 79 Kč.
 • Vaše dotazy, přání i stížnosti rádi vyslechneme. Kontaktovat nás můžete elektronicky na obchod@slap.cz, telefonicky na (+420) 608 137 200 (v pracovní dny 9:00-18:00) nebo na adrese Slap Group s.r.o., Veselská 60a, 664 41 Popůvky. Sídlíme na adrese Zderadova 748/2, 602 00 Brno, Česká republika.


Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu SLAP.cz

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu SLAP.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě SLAP.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ , „zákazník“ či „spotřebitel“).

Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: Slap Group s.r.o.
Sídlo: Zderadova 748/2, 602 00 Brno
IČ: 29314615  
DIČ: CZ29314615 
e-mailová adresa: obchod@slap.cz
tel.: (+420) 608 137 200
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73568.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.slap.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.slap.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1. Všeobecná ustanovení

 • běžná dodací lhůta je 3-5 pracovních dní od obdržení objednávky
 • zboží zasíláme na dobírku nebo po provedení platby bankovním převodem
 • k doručení zboží využíváme služeb České pošty, DPD, Geis
 • vracení výrobků a uplatňování reklamací v provozovně na adrese Slap Group s.r.o., Veselská 60a, 664 41 Popůvky je možné
 • spotřebitel má právo bez uvedení důvodu vrátit NEPOUŽITÉ zboží do 14 kalendářních dnů od převzetí a obdržet zpět celou zaplacenou částku včetně poštovného. Vrácení zboží musí být oznámeno na email obchod@slap.cz. Zboží musí být zasláno zpět nepoškozené, v originálním balení a kopií faktury na adresu: Slap Group s.r.o., Veselská 60a, 664 41 Popůvky nebo na adresu sídla prodávajícího.
 • při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů hradí zákazník poštovné za zaslání zboží prodávajícímu.
 • o případné reklamaci je kupující povinen prodávajícího nejdříve informovat emailem na adrese: obchod@slap.cz a následně odeslat zásilku s kopií faktury o zboží na adresu: Slap Group s.r.o., Veselská 60a, 664 41 Popůvky nebo na adresu sídla prodávajícího. Při uznané reklamaci může zákazník požadovat úhradu poštovného za zaslání reklamovaného výrobku zpět prodávajícímu.
 • reklamace se řídí dle ustanovení Občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014.
 • odesláním objednávky kupující souhlasí s Obchodními podmínkami společnosti Slap Group s.r.o. Zderadova 748/2, 602 00 Brno a dává souhlas k tomu, aby až do písemného odvolání tohoto souhlasu byly osobní údaje kupujícího zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro marketingové účely společnosti Slap Group s.r.o.

2. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění platném od 1. 1. 2014, dále jen Občanský zákoník. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.

Nabídka zboží v rámci internetového obchodu Slap Group s.r.o. je prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího).

Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost Slap Group s.r.o., Zderadova 748/2, 602 00 Brno. Tato společnost je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi.

Okamžikem uzavření smlouvy je potvrzující email, který prodávající zašle kupujícímu nejdéle do 17 hod. následujícího pracovního dne od obdržení objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Při odstoupení od kupní smlouvy se souběžně ruší i darovací smlouva v rámci dané objenávky.

3. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění od 1. 1. 2014 právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních (ne pracovních) dní od převzetí zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

V případě, že odstoupení od kupní smlouvy není doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, bude takové zboží vráceno odesílateli na jeho náklady. Pokud bylo takové zboží zasláno odpovědní zásilkou, bude zákazníkovi také účtováno poštovné za použití odpovědní zásilky.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smlouvy na dodávku Zboží upraveného podle přání kupujícího.

Prodávající vrátí spotřebiteli na bankovní účet celou zaplacenou částku včetně poštovného za těchto podmínek:

 • spotřebitel oznámí odstoupení od smlouvy na email prodávajícího obchod@slap.cz spotřebitel odešle zásilku prodávajícímu do 14 kalendářních dnů po obdržení zboží na adresu: Slap Group s.r.o., Veselská 60a, 664 41 Popůvky nebo na adresu sídla prodávajícího
 • zboží bude vráceno kompletní, neporušené a nepoužité
 • zásilka bude obsahovat kopii nebo originál faktury
 • zpět bude zboží zasláno jako běžný balík, zásilky na dobírku nebudou prodávajícím přijaty. Poštovné za zaslání zásilky zpět prodávajícímu je povinen uhradit zákazník. Pokud zákazník využije pro odeslání zboží odpovědní zásilky, bude mu vrácená částka ponížena o 79 Kč.

4. Výměna zboží

Výměna zakoupeného zboží je možná do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené, neopotřebované, čisté a kompletní v opačném případě výměna za jiné zboží možná není. Pokud byl součástí zásilky štítek odpovědní zásilky, je možné jej použít pro bezplatné odeslání zboží na výměnu. Pokud štítek odpovědní zásilky nebyl součástí zásilky, nárok na bezplatnou výměnu není a zákazník nemá nárok na úhradu poštovného za zaslání zboží na výměnu.

První výměna zboží je zdarma, druhá a všechny následující výměny zboží v rámci jedné objednávky je zpoplatněna částkou 99 Kč za jednu výměnu zboží, kterou je možné uhradit bankovním převodem (zdarma) nebo dobírkou (poplatek 39 Kč).

Pokud je na výměnu zasláno zboží, které není bezvadné, tj. je zejména opotřebované, poškozené nebo nekompletní, nárok na výměnu zaniká a zákazníkovi bude účtováno poštovné za vrácení zboží. Pokud bylo takové zboží zasláno odpovědní zásilkou, bude zákazníkovi také účtováno poštovné za použití odpovědní zásilky.

5. Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců. U smluvní strany, která je právnickou či fyzickou osobou podnikající poskytuje prodávající záruční lhůtu 6 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky právo:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu najednou (3 a více) nebo opakovaně (nejméně 3x) a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • v případě, že zboží prodávané za nižší cenu (ve slevě) má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

6. Reklamace zboží

Reklamace lze uplatnit po celou záruční dobu přímo na adrese prodávajícího.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s kupujícím na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má kupující nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.

V případě uznané reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod. v nutné výši). Toto ustanovení se vztahuje na kupujícího - spotřebitele. Kupující - jiný subjekt si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

Postup uplatnění reklamace:

 • o reklamaci je kupující povinen prodávajícího nejdříve informovat emailem na adrese: obchod@slap.cz a následně odeslat zásilku s kopií faktury o zboží na adresu: Slap Group s.r.o., Veselská 60a, 664 41 Popůvky
 • v zájmu rychlého vyřízení doporučuje prodávající kupujícímu při uplatnění reklamace zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a návrhem na požadovaný způsob vyřízení reklamace
 • prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku
 • prodávající doporučuje kupujícímu odesílané zboží pojistit
 • prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem (zpravidla na bankovní účet)

7. Dodací lhůta, způsob platby a dopravné

Prodávající zasílá zboží kupujícímu do 3-5 pracovních dnů od potvrzené objednávky. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty nebo DPD. Balné a poštovné je kupujícímu účtováno podle zvolených služeb (Balík do ruky, Balík na poštu, dobírka), vždy vyčísleno v rekapitulaci objednávky a započítáno do celkové hodnoty faktury.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2500257987/2010, vedený u společnosti Fio Banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); pro platbu ze Slovenska lze využít náš slovenský účet 2500257987/8330 vedený u Fio banky a.s.
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
 • bezhotovostně platební kartou.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Stejně tak v případě, kdy zákazník nedostál kupní smlouvě v předchozích případech (tj. např. v případě nevyzvednuté a neuhrazené objednávky hrazené formou dobírky).

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Ceny zboží jsou konečné, jsou uvedeny včetně DPH a dalších daní a poplatků.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujícího jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce za účelem bezproblémového doručení zboží.

Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Kupující uzavřením objednávky nebo odesláním dotazu k produktu pomocí webového formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Uzavřením kupním smlouvy se Obchodní podmínky prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými.

Obchodní podmínky jsou platné od 29.1.2016.

Máte dotaz?